شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

زمان مطالعه: یک دقیقه 

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چیست ؟

شاخص قیمت مصرف کننده معیاری است که سطح قیمت سبد بازار اجناس و خدمات خریداری

شده مصرف کنندگان را نشان می دهد .این شاخص هر ماه از سوی دفتر آمار و ارقام کار (BLS)

تهیه و گزارش میشود . شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) معیاری است که میانگین وزنی قیمت

های یک سبد از اجناس و خدمات مصرف کننده از جمله حمل و نقل ، غذا و مراقبت پزشکی را

می سنجد . این شاخص از طریق در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر آیتم در سبد از پیش تعیین

شده اجناس و میانگین گرفتن از آنها محاسبه میشود . تغییرات  در  (CPI) به منظور ارزیابی

تغییرات قیمت وابسه به هزینه زندگی مورد استقاده قرار می گیرند .شاخص قیمت مصرف کننده

یکی از آمار و ارقامی است که بیشتر از دیگر شاخص ها به طور مرتب برای شناسایی دوره های

تورم و افت قیمت ها استفاده میشود .


با شاخص PMI آشنا شوید


 

دلیل باز پرداخت

لطفاً منتظر بمانید...

ورود / ثبت نام